Luigi hopes to combat swallows on their own level. 😸

© Ann's Horse Farm 2022